ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (GDPR)

12. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

Τα δικαιώµατα των υποκειµένων των συλλεγοµένων δεδοµένων έναντι του Υπευθύνου Επεξεργασίας Δεδοµένων είναι τα ακόλουθα:

 

α) Δικαίωµα πρόσβασης σε πληροφορίες

 

Τα ανωτέρω πρόσωπα έχουν το δικαίωµα να ζητήσουν από τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδοµένων να επιβεβαιώσουν εάν επεξεργάζεται οιοδήποτε εκ των προσωπικών τους δεδοµένων. 10

 

Εάν πράγµατι συµβαίνει κάτι τέτοιο, έχουν το δικαίωµα να ζητήσουν από τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδοµένων να παράσχει σε αυτά τις ακόλουθες πληροφορίες:

 

(i) τον σκοπό επεξεργασίας των προσωπικών δεδοµένων.

 

(ii) τις κατηγορίες προσωπικών δεδοµένων που τελούν υπό επεξεργασία.

 

(iii) τους παραλήπτες ή τις κατηγορίες παραληπτών προς τους οποίους γνωστοποιούνται ή πρόκειται να γνωστοποιηθούν τα προσωπικά δεδοµένα.

 

(iv) την προβλεπόµενη περίοδο φύλαξης των προσωπικών δεδοµένων ή, σε περίπτωση που δεν υπάρχουν ακριβείς πληροφορίες, τα κριτήρια καθορισµού της περιόδου φύλαξης.

 

(v)

 

την ύπαρξη δικαιώµατος διαγραφής ή διόρθωσης των προσωπικών δεδοµένων, το δικαίωµα περιορισµού της επεξεργασίας δεδοµένων από τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδοµένων και το δικαίωµα ανάκλησης της δήλωσης συναίνεσης για την επεξεργασία των εν λόγω δεδοµένων.

 

(vi) την ύπαρξη δικαιώµατος υποβολής καταγγελίας στην εποπτική αρχή.

 

(vii) κάθε διαθέσιµη πληροφορία στην πηγή οποιουδήποτε προσωπικού δεδοµένου που δεν συλλέχθηκε από το υποκείµενο των δεδοµένων.

 

(viii) την ύπαρξη αυτοµατοποιηµένων ατοµικών αποφάσεων, περιλαµβανοµένης της κατάρτισης προφίλ σύµφωνα µε τα Άρθρα 22(1) και (4) του Γενικού Κανονισµού για την Προστασία Δεδοµένων, και στις περιπτώσεις που συµβαίνει κάτι τέτοιο, σηµαντικές πληροφορίες σχετικά µε τη λογική που ακολουθείται, το εύρος και τα επιθυµητά αποτελέσµατα της επεξεργασίας δεδοµένων για το υποκείµενο των δεδοµένων.

 

Τα υποκείµενα των δεδοµένων έχουν επίσης το δικαίωµα να ζητήσουν πληροφορίες σχετικά µε το εάν τα προσωπικά τους δεδοµένα διαβιβάστηκαν σε τρίτο κράτος ή κάποιον διεθνή οργανισµό. Στο πλαίσιο αυτό, µπορούν να ζητήσουν ενηµέρωση ως προς τις επαρκείς ασφαλιστικές δικλείδες που προβλέπονται στο Άρθρο 46 του Γενικού Κανονισµού για την Προστασία Δεδοµένων σχετικά µε τη διαβίβαση των δεδοµένων.

 

β) Δικαίωµα διορθώσεως 11

 

Τα υποκείµενα των δεδοµένων έχουν δικαίωµα να ζητήσουν από τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδοµένων να διορθώσει ή να συµπληρώσει τα δεδοµένα τους, σε περίπτωση που αυτά είναι λανθασµένα ή ελλιπή. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδοµένων οφείλει να διορθώσει τα δεδοµένα χωρίς αναίτια καθυστέρηση.

 

γ) Δικαίωµα περιορισµού της επεξεργασίας δεδοµένων Τα υποκείµενα των δεδοµένων έχουν το δικαίωµα να θέσουν περιορισµούς ως προς την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδοµένων, όταν ισχύει ένα από τα ακόλουθα:

 

(i) η ακρίβεια των προσωπικών δεδοµένων αµφισβητείται από τα πρόσωπα αυτά, για χρονικό διάστηµα που επιτρέπει στον υπεύθυνο επεξεργασίας να επαληθεύσει την ακρίβεια των δεδοµένων.

 

(ii) η επεξεργασία είναι παράνοµη και τα εν λόγω πρόσωπα αντιτάσσονται στη διαγραφή των προσωπικών τους δεδοµένων και ζητούν, αντ' αυτής, τον περιορισµό της χρήσης τους.

 

(iii) ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν χρειάζεται πλέον τα προσωπικά δεδοµένα για τους σκοπούς της επεξεργασίας, αλλά τα δεδοµένα αυτά απαιτούνται από το υποκείµενο των δεδοµένων για τη θεµελίωση, την άσκηση ή την υποστήριξη νοµικών αξιώσεων, ή

 

(iv) τα πρόσωπα αυτά έχουν προβάλει την εναντίωσή τους ως προς την επεξεργασία των δεδοµένων τους σύµφωνα µε το Άρθρο 21 (1) του άνω Κανονισµού και δεν έχει ακόµη ληφθεί απόφαση ως προς το εάν τα έννοµα συµφέροντα του υπεύθυνου επεξεργασίας δεδοµένων υπερισχύουν έναντι των δικών τους.

 

Εάν έχει τεθεί περιορισµός ως προς την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδοµένων, τα εν λόγω δεδοµένα – εκτός της φύλαξής τους – µπορούν να αποτελέσουν αντικείµενο επεξεργασίας µόνο µε τη συναίνεση των υποκειµένων τους, προκειµένου αυτά να διεκδικήσουν, ασκήσουν ή υπερασπιστούν τα έννοµα συµφέροντά τους, να προστατεύσουν δικαιώµατα άλλου φυσικού ή νοµικού προσώπου ή για λόγους δηµόσιου συµφέροντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ενός Κράτους Μέλους. 12

 

Εάν αλλάξει ο περιορισµός που έχει τεθεί για την επεξεργασία των δεδοµένων υπό τις αναφερθείσες συνθήκες, τα υποκείµενα των δεδοµένων θα ενηµερωθούν από τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδοµένων πριν την άρση του περιορισµού.

 

δ) Δικαίωµα διαγραφής i) Υποχρέωση διαγραφής δεδοµένων

 

Τα υποκείµενα των δεδοµένων µπορούν να ζητήσουν από τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδοµένων να διαγράψει πάραυτα τα προσωπικά τους δεδοµένα και ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδοµένων υποχρεούται να προβεί άµεσα στη διαγραφή, µε την προϋπόθεση ότι συντρέχει οποιοσδήποτε εκ των παρακάτω λόγων:

 

(1) Εάν τα προσωπικά τους δεδοµένα δεν απαιτούνται πλέον για τον σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν ή διεκπεραιώθηκαν.

 

(2) Εάν ανακαλέσουν τη συναίνεσή τους βάσει της οποίας διενεργείται η επεξεργασία δεδοµένων σύµφωνα µε το Άρθρο 6(1) εδάφιο (α) ή το Άρθρο 9(2) εδάφιο (α) του Γενικού Κανονισµού για την Προστασία Δεδοµένων και δεν υφίσταται πλέον νοµική βάση για την επεξεργασία δεδοµένων.

 

(3) Εάν διαφωνούν ως προς την επεξεργασία δεδοµένων σύµφωνα µε το Άρθρο 21(1) του Γενικού Κανονισµού για την Προστασία Δεδοµένων και δεν υφίστανται υπερισχύοντα έννοµα συµφέροντα ως προς την επεξεργασία δεδοµένων, ή εάν διαφωνούν ως προς την επεξεργασία δεδοµένων σύµφωνα µε το Άρθρο 21(2) του Γενικού Κανονισµού για την Προστασία Δεδοµένων.

 

(4) Εάν τα επεξεργασίας. προσωπικά τους δεδοµένα αποτέλεσαν αντικείµενο αράνοµης

 

(5) Εάν η διαγραφή των προσωπικών τους δεδοµένων είναι απαραίτητη προκειµένου να εκπληρώσουν µία νοµικά προβλεπόµενη υποχρέωση βάσει του δικαίου της ΕΕ ή του δικαίου του Κράτους Μέλους που διέπει τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδοµένων. 13

 

(6) Εάν τα προσωπικά τους δεδοµένα συλλέχθηκαν αναφορικά µε υπηρεσίες που παρέχονται από την κοινωνία της πληροφορίας, σύµφωνα µε το Άρθρο 8 (1) του Γενικού Κανονισµού για την Προστασία Δεδοµένων.

 

ii) Περαιτέρω κοινοποίηση σε τρίτα µέρη Εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδοµένων έχει δηµοσιοποιήσει τα προσωπικά δεδοµένα των άνω προσώπων και έχει την υποχρέωση να προβεί σε διαγραφή αυτών, σύµφωνα µε το Άρθρο 17 (1) του ΓΚΠΔ, τότε οφείλει, λαµβάνοντας υπόψη τα διαθέσιµα τεχνολογικά µέσα και τις δαπάνες υλοποίησης, να λάβει επαρκή µέτρα, περιλαµβανοµένων και µέτρων τεχνικής φύσης, ώστε να ενηµερώσει τους υπεύθυνους επεξεργασίας δεδοµένων που επεξεργάζονται τα εν λόγω προσωπικά δεδοµένα σχετικά µε το γεγονός ότι τα υποκείµενα των δεδοµένων έχουν ζητήσει τη διαγραφή όλων των συνδέσµων προς τα εν λόγω προσωπικά δεδοµένα, καθώς και αντίγραφα ή αναπαραγωγές των εν λόγω προσωπικών δεδοµένων.

 

iii) Εξαιρέσεις Τα εν λόγω πρόσωπα δεν έχουν δικαίωµα διαγραφής των δεδοµένων τους στον βαθµό που η επεξεργασία τους απαιτείται:

 

(1) για την άσκηση του δικαιώµατος της ελευθερίας της έκφρασης και της ελευθερίας της πληροφόρησης.

 

(2) για την εκπλήρωση µίας νοµικά προβλεπόµενης υποχρέωσης που απαιτεί την επεξεργασία δεδοµένων σύµφωνα µε το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή το δίκαιο του Κράτους Μέλους που διέπει τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδοµένων, ή για την εκτέλεση µίας λειτουργίας προς όφελος του δηµοσίου συµφέροντος ή για την άσκηση δηµόσιας εξουσίας που έχει παραχωρηθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδοµένων.

 

(3) για λόγους δηµόσιου συµφέροντος στο πεδίο της δηµόσιας υγείας σύµφωνα µε το Άρθρο 9(2) εδάφια (η) και (θ), καθώς και το Άρθρο 9(3) του Γενικού Κανονισµού για την Προστασία Δεδοµένων

 

(4) για σκοπούς αρχειοθέτησης δηµοσίου συµφέροντος, σκοπούς επιστηµονικής ή ιστορικής έρευνας ή για στατιστικούς σκοπούς σύµφωνα µε το Άρθρο 89 (1) του 14

 

Γενικού Κανονισµού για την Προστασία Δεδοµένων, στον βαθµό που το δικαίωµα που αναφέρεται στο µέρος α) αναµένεται να καταστήσει ανέφικτη την επίτευξη των στόχων της επεξεργασίας των δεδοµένων ή να την καθυστερήσει σηµαντικά, ή

 

(5) για τον σκοπό διεκδίκησης, άσκησης ή υπεράσπισης εννόµων συµφερόντων. ε) Δικαίωµα φορητότητας δεδοµένων

 

Το υποκείµενο των δικαιωµάτων έχει το δικαίωµα να λαµβάνει τα προσωπικά του δεδοµένα που παρέχονται στον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδοµένων, σε µία δοµηµένη, συνήθη και µηχανικώς αναγνώσιµη µορφή. Έχει επίσης το δικαίωµα να διαβιβάζει τα εν λόγω δεδοµένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδοµένων χωρίς ουδεµία παρεµβολή του υπευθύνου επεξεργασίας δεδοµένων στον οποίο παρασχέθηκαν αρχικά τα προσωπικά του δεδοµένα, µε την προϋπόθεση ότι:

 

(i)

 

η επεξεργασία δεδοµένων βασίζεται σε συναίνεση, όπως ορίζεται στο Άρθρο 6 (1) εδάφιο (α) ή το Άρθρο 9 (2) εδάφιο (α) του Γενικού Κανονισµού για την Προστασία Δεδοµένων, ή βάσει σύµβασης σύµφωνα µε το Άρθρο 6 (1) εδάφιο (β) του Γενικού Κανονισµού για την Προστασία Δεδοµένων, και

 

(ii) η επεξεργασία διενεργείται µε τη βοήθεια αυτοµατοποιηµένων διεργασιών.

 

Όταν ασκεί το ανωτέρω δικαίωµα, το υποκείµενο των δεδοµένων δικαιούται επίσης να διαβιβάσει τα προσωπικά του δεδοµένα από έναν υπεύθυνο επεξεργασίας δεδοµένων προς έναν άλλο, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό είναι από τεχνικής άποψης εφικτό. Αυτό δεν πρέπει να διακυβεύει τα δικαιώµατα και τις ελευθερίες τρίτων µερών.

 

Το δικαίωµα φορητότητας δεδοµένων δεν ισχύει στην περίπτωση επεξεργασίας δεδοµένων που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση µίας λειτουργίας δηµόσιου συµφέροντος ή την άσκηση δηµόσιας εξουσίας που έχει παραχωρηθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδοµένων.

 

στ) Δικαίωµα εναντίωσης Το υποκείµενο των δικαιωµάτων έχει ανά πάσα στιγµή το δικαίωµα να εκφράσει την εναντίωσή του κατά της επεξεργασίας των προσωπικών του δεδοµένων βάσει του Άρθρου 6(1) εδάφιο (ε) ή (στ) του Γενικού Κανονισµού για την Προστασία Δεδοµένων για λόγους 15

 

που απορρέουν από τις προσωπικές του συνθήκες. Το ίδιο ισχύει και για την κατάρτιση προφίλ, βάσει των ίδιων διατάξεων.

 

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδοµένων τότε οφείλει να διακόψει την επεξεργασία των εν λόγω προσωπικών δεδοµένων, εκτός εάν µπορέσει να αποδείξει ότι υφίστανται σοβαρά έννοµα συµφέροντα για την επεξεργασία δεδοµένων που υπερισχύουν των συµφερόντων, δικαιωµάτων και ελευθεριών του υποκειµένου, ή εάν η επεξεργασία εξυπηρετεί τον σκοπό διεκδίκησης, άσκησης ή υπεράσπισης έννοµων συµφερόντων.

 

Όταν τα προσωπικά δεδοµένα αποτελούν αντικείµενο επεξεργασίας για σκοπούς άµεσης διαφήµισης, το υποκείµενο των δικαιωµάτων έχει ανά πάσα στιγµή το δικαίωµα να προβάλει την εναντίωσή του στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδοµένων για λόγους άµεσης διαφήµισης.

 

Τα εν λόγω προσωπικά δεδοµένα δεν θα αποτελούν πλέον αντικείµενο επεξεργασίας για σκοπούς άµεσης διαφήµισης, εφόσον το υποκείµενο προβάλει τη σχετική εναντίωση επεξεργασίας προσωπικών δεδοµένων για σκοπούς άµεσης διαφήµισης.

 

Στο πλαίσιο χρήσης των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας και κατά παρέκκλιση της Οδηγίας 2002/58/ΕΚ, το υποκείµενο των δικαιωµάτων µπορεί να ασκήσει το δικαίωµα εναντίωσης µέσω αυτοµατοποιηµένων διαδικασιών που χρησιµοποιούν τεχνικές προδιαγραφές.

 

ζ) Δικαίωµα ανάκλησης της δήλωσης συναίνεσης Το υποκείµενο των δεδοµένων έχει το δικαίωµα να ανακαλέσει µία δήλωση συναίνεσης που ήδη έχει δώσει, βάσει του νόµου για την προστασία των δεδοµένων. Η ανάκληση της συναίνεσης ισχύει µε την επιφύλαξη της νοµιµότητας της επεξεργασίας των δεδοµένων που έχει πραγµατοποιηθεί πριν την ανάκληση.

 

η) Αυτοµατοποιηµένες ατοµικές αποφάσεις, περιλαµβανοµένης της κατάρτισης προφίλ Το υποκείµενο των δεδοµένων έχει το δικαίωµα να µην αποτελέσει το αντικείµενο απόφασης βάσει αποκλειστικά µίας αυτοµατοποιηµένης επεξεργασίας, περιλαµβανοµένης της κατάρτισης προφίλ, η οποία επιφέρει νοµικές συνέπειες ως προς αυτό ή το επηρεάζει σηµαντικά. Αυτό δεν ισχύει εάν η απόφαση: 16

 

(1) είναι απαραίτητη για τη σύναψη ή την εκτέλεση µίας σύµβασης µεταξύ αυτού και ενός υπεύθυνου επεξεργασίας δεδοµένων

 

(2) προβλέπεται από το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Κράτους Μέλους που διέπει τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδοµένων και το οποίο επίσης προβλέπει κατάλληλα µέτρα διασφάλισης των δικαιωµάτων, των ελευθεριών και των έννοµων συµφερόντων του υποκειµένου των δεδοµένων, ή

 

(3) βασίζεται στη ρητή συναίνεση του υποκειµένου των δεδοµένων.

 

Ωστόσο, οι αποφάσεις δεν πρέπει να βασίζονται σε ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδοµένων σύµφωνα µε το Άρθρο 9 (1) του Γενικού Κανονισµού για την Προστασία Δεδοµένων, εκτός εάν ισχύει το Άρθρο 9 (2) εδάφιο (α) ή (ζ) και έχουν ληφθεί κατάλληλα µέτρα για τη διασφάλιση των δικαιωµάτων, των ελευθεριών και των έννοµων συµφερόντων του υποκειµένου των δεδοµένων.

 

Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στα σηµεία (1) και (3), ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδοµένων οφείλει να εφαρµόσει κατάλληλα µέτρα προκειµένου να διασφαλίσει τα δικαιώµατα του υποκειµένου των δεδοµένων, τις ελευθερίες και τα έννοµα συµφέροντά του, τουλάχιστον το δικαίωµα ανθρώπινης παρέµβασης από πλευράς του υπεύθυνου επεξεργασίας δεδοµένων προκειµένου να εκφράσει την άποψή του και να αµφισβητήσει την απόφαση.

 

θ) Δικαίωµα υποβολής καταγγελίας στην εποπτική αρχή Το υποκείµενο των δικαιωµάτων, εάν κρίνει ότι η επεξεργασία των προσωπικών του δεδοµένων παραβιάζει τον Γενικό Κανονισµό για την Προστασία Δεδοµένων, έχει δικαίωµα να προσφύγει στην Αρχή Προστασίας Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

 

Για την αρµοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, µπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της (www.dpa.gr > Τα δικαιώµατά µου > Υποβολή καταγγελίας), όπου υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες.

 

Η Αρχή ενώπιον της οποίας υποβάλλεται µία καταγγελία οφείλει να ενηµερώσει τον καταγγέλλοντα ως προς την πορεία και την έκβαση της καταγγελίας, περιλαµβανοµένης της δυνατότητας επιβολής δικαστικών µέσων αποκατάστασης σύµφωνα µε το Άρθρο 78 του Γενικού Κανονισµού για την Προστασία Δεδοµένων 17

 

Εάν το υποκείµενο των δικαιωµάτων επιθυµεί να προβάλει την εναντίωσή του κατά της συλλογής, επεξεργασίας ή χρήσης των δεδοµένων του από την επιχείρηση, σύµφωνα µε τους διαγραφόµενους στην παρούσα όρους, είτε ανά κατηγορία είτε για επί µέρους µέτρα, µπορεί να µας στείλει την εναντίωσή του µέσω e-mail στην info@studiolevel11.com

 

13. ΕΦΑΡΜΟΓΗ - ΕΥΘΥΝΕΣ Οι Συνεργάτες και υπάλληλοι οφείλουν να εξοικειωθούν µε την παρούσα Πολιτική και οποιαδήποτε άλλα έγγραφα της επιχείρησης που σχετίζονται µε την προστασία των προσωπικών δεδοµένων.

 

14. ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

 

Παραβιάσεις της παρούσας πολιτικής δύνανται να επιφέρουν πειθαρχικές ή άλλες κυρώσεις συµπεριλαµβανοµένης και της απόλυσης ή καταγγελίας της σύµβασης συνεργασίας µε τρίτα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα.

 

15. ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

 

Είναι δυνατόν να επικαιροποιούµε την παρούσα πολιτική κατά καιρούς για να αποτυπώνουµε τις αλλαγές στον τρόπο που επεξεργαζόµαστε προσωπικά δεδοµένα (π.χ., εάν εφαρµόζουµε νέα συστήµατα ή διαδικασίες που περιλαµβάνουν νέες χρήσεις προσωπικών δεδοµένων) ή για να διευκρινίσουµε πληροφορίες που έχουµε συµπεριλάβει στην παρούσα πολιτική. Οι αλλαγές που θα κάνουµε θα είναι σύµφωνες µε την ισχύουσα νοµοθεσία για την προστασία δεδοµένων.

 

Συνιστούµε στα υποκείµενα των δεδοµένων να αναζητούν τις εκάστοτε ενηµερώσεις της παρούσης πολιτικής, σε κάθε περίπτωση δε η επιχείρηση θα ενηµερώνει αυτά απευθείας για αλλαγές στην παρούσα πολιτική ή στον τρόπο που χρησιµοποιούµε τα προσωπικά τους δεδοµένα όταν είµαστε εκ νόµου υποχρεωµένοι να το πράξουµε.

ΚΑΝΤΕ ΤΗΝ ΚΡΑΤΗΣΗ ΣΑΣ ΣΗΜΕΡΑ

Studio Level 11, 2ος όροφος Μάρνη 11, 10432, Αθήνα, Ελλάδα

+302130426091 info@studiolevel11.com

  • Facebook
  • Instagram
STUDIO LEVEL 11
©